หน้าแรก
 
นักปราชญ์ พิมพ์
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ถึงคราวลำบาก ก็ทนลำบากได้
ไม่ย่อท้อต่อควมลำบาก
ผู้นั้นจัดว่าเป็นปราชญ์
ย่อมได้รับความสุข
ซึ่งเป็นปลายทางแห่งความลำบาก

อินทรียชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๐๒

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org