หน้าแรก
 
ผู้ประพฤติธรรม พิมพ์
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติ
ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้
นี้เป็นอานิสงส์แห่งศีลที่ประพฤติดีแล้ว
ผู้ที่ประพฤติธรรมเป็นปกติ
ย่อมไม่ถึงทุคติ

มหาธรรมปาลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๕๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org