หน้าแรก
 
ฆ่าความโกรธ พิมพ์
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ฆ่าความโกรธเสียได้
ย่อมไม่เศร้าโศกในกาลไหนๆ

 

สรภังคชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๓๗

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org