หน้าแรก
 
ชัยชนะของบัณฑิต พิมพ์
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี
พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้
พึงชนะคนเหลาะแหละ ด้วยความจริง

 

ราโชวาทชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๕๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org