หน้าแรก
 
สหธรรมิก พิมพ์
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
.....สหธรรมิก แปลว่า ผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน ผู้อยู่ร่วมธรรมกัน หมายถึง ผู้มีพระศาสดาและศาสนธรรมเดียวกัน อยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องเรียกทั่วไปว่า เพื่อนสหธรรมิก

.....ในฝ่ายพระวินัยท่านจัดสหธรรมิกไว้ ๕ ประเภทคือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี แต่ในฝ่ายพระสูตรท่านท่านจัดไว้ ๗ ประเภท โดยนับอุบาสกและอุบาสิกาเข้าเป็นสหธรรมิกด้วย
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org