หน้าแรก
 
สังฆทาน พิมพ์
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
.....“วันนี้ฉันไปถวายสังฆทานที่วัดมา ขอแบ่งบุญให้เธอด้วยนะ”

.....สังฆทาน ในคำพูดข้างต้น หมายถึง ทานที่ตั้งใจถวายแก่สงฆ์หรือผู้แทนของสงฆ์ ไม่จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง หากถวายโดยเจาะจง เรียกว่า บุคลิกทาน

.....ท่านว่าสังฆทานมีอานิสงส์มากกว่าบุคลิกทาน เพราะผู้ถวายมีจิตใจที่กว้างขวาง ไม่คับแคบไม่เจาะจงว่าจะเป็นภิกษุรูปใด เป็นการแสดงถึงความตั้งใจจะถวายด้วยศรัทธาอันเป็นสาธารณะ

.....การทำบุญเลี้ยงพระในงานต่างๆ การไปทำบุญตักบาตรที่วัด การใส่บาตรพระที่เดินบิณฑบาต หากไม่เจาะจงพระ นับว่าเป็นสังฆทานทั้งสิ้น
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org