หน้าแรก
 
สัมโมทนียกถา พิมพ์
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
.....สัมโมทนียกถา แปลว่า ถ้อยคำอันเป็นที่บันเทิงใจ ใช้เรียกการที่ภิกษุพูดแสดงความขอบคุณหรือกล่าวถึงประโยชน์และอานิสงส์ของความดีของบุญกุศลที่ทายกทายิกาได้ทำ เช่น ถวายอาหาร สร้างกุฎิ สร้างหอระฆัง ไว้ในพระพุทธศาสนาว่า กล่าวสัมโมทนียกถา หรือ เรียกว่า อนุโมทนากถา ก็ได้

.....บางทีเรียกว่า อนุโมทนากถา

.....สัมโมทนียกถาเป็นเหตุให้ผู้ทำบุญนั้นเกิดความแช่มชื่นเบิกบาน เกิดความอิ่มใจในผลบุญที่ตนทำ และปรารถนาจะทำบุญเพิ่มพูนอีก

.....การกล่าวสัมโมทนียกถาเป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์มาแต่โบราณ โดยกล่าวเป็นภาษาไทย ใช้เวลามากน้อยแล้วแต่ผู้กล่าว และปกติจะกล่าวก่อนที่จะอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีหรือที่รู้จักกันว่า ยถา – สัพพี
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org