หน้าแรก
 
โลกบาล พิมพ์
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
.....โลกบาล แปลว่า ผู้รักษาโลกทั้งสี่ทิศ

.....โลกบาล หมายถึง หัวหน้าเทวดาบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นแรกในสวรรค์ ๖ ชั้น มีหน้าที่ดูแลรักษาโลกในทิศทั้ง ๔ เรียกว่า ท้าวโลกบาล หรือ ท้าวจตุโลกบาล หรือ ท้าวจาตุมหาราช ได้แก่

๑. ท้าวธตรฐ จอมภูตหรือจอมคนธรรพ์ รักษาโลกด้านทิศตะวันออก

๒. ท้าววิรุฬหก จอมเทวดาหรือจอมกุมภัณฑ์ รักษาโลกด้านทิศใต้

๓. ท้าววิรูปักษ์ จอมนาคหรือพญางูรักษาโลกด้านทิศตะวันตก

๔. ท้าวกุเวร จอมยักษ์ รักษาโลกด้านทิศเหนือ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org