หน้าแรก
 
สิกขา – สิกขาบท พิมพ์
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
.....สิกขา หมายถึง ข้อที่จะต้องศึกษา ข้อที่จะต้องปฏิบัติ ในทางศาสนา หมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา

.....ในคำไทยนำมาใช้ว่า ศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน หรือพูดซ้ำว่า การศึกษาเล่าเรียน

.....สิกขาบท หมายถึง ข้อศีล ข้อวินัย คือ ศีลแต่ละข้อ วินัยแต่ละข้อ เช่น ศีลของสามเณร มี ๑๐ ข้อ เรียกว่ามี ๑๐ สิกขาบท ศีลของพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ เรียกว่ามี ๒๒๗ สิกขาบท
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org