หน้าแรก
 
อุตริมนุสธรรม พิมพ์
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
.....อุตริมนุสธรรม หมายถึง ธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์ ธรรมของมนุษย์ผู้ยวดยิ่ง ได้แก่ คุณวิเศษซึ่งมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถมีหรือเป็นได้มิใช่วิสัยของมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นวิสัยของท่านผู้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้ว

.....อุตริมนุสธรรม ได้แก่ ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ มรรค และ ผล

.....การที่ภิกษุแสดงตนหรือพูดให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนได้ฌานชั้นนั้นชั้นนี้ ตนได้บรรลุวิโมกข์ ได้สมาธิ สามารถเข้าสมาบัติได้ หรือได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลอย่างนั้นอย่างนี้ เรียกว่า อวดอุตริมนุสธรรม

.....ปัจจุบันคำนี้ถูกนำมาใช้เรียกผู้ที่ชอบอวดอ้างตนเหนือกว่าคนอื่นหรือทำอะไรที่แผลงๆ ที่คนทั่วไปเขาไม่ทำกันว่า อวดอุตริ หรือ อุตริ เฉยๆ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org