หน้าแรก
 
อบายภูมิ พิมพ์
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
.....อบายภูมิ หมายถึง ภูมิหรือดินแดนที่เกิดปราศจากความเจริญ เป็นภูมิที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน เป็นที่เกิดของผู้ที่ทำบาปกรรมไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ผลแห่งบาปกรรมนั้นจะส่งเขาไปเกิดในอบายภูมิหลังจากเขาตายแล้ว

.....อบายภูมิ มี ๔ ตามระดับบาปกรรมของคน คือ

- นรก เป็นที่เกิดของคนที่มากด้วยโทสะชอบฆ่าฟัน ชอบทำร้ายผู้อื่น

- เปรต เป็นที่เกิดของคนที่มากด้วยโลภะ ชอบฉ้อโกง ลักขโมย เบียดบังทรัพย์

- อสุรกาย เป็นที่เกิดของคนที่มากด้วยโลภะ

- ดิรัจฉาน เป็นที่เกิดของคนที่มากด้วยโมหะ หลงงมงาย อกตัญญู เห็นผิด

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org