หน้าแรก
 
มธุรสวาจา พิมพ์
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

หวานใดในโลกนี้                          มีสาม สิ่งนา
หวานหนึ่งคือรสกาม                                             อีกอ้อย
หวานอื่นหมื่นแสนทราม                         สารพัด หวานเอย
หวานไป่ปานรสถ้อย                          กล่าวเกลี้ยงคำหวาน

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org