หน้าแรก
 
อย่านิ่งนอนนาน พิมพ์
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

บรรทมยามหนึ่งไท้                          ทรงฤทธิ์
หกทุ่มหมู่บัณฑิต                                            ทั่วแท้
สามยามพวกพาณิช                                       นรชาติ
นอนสี่ยามนั้นแล้                            เที่ยงแท้เดียรฉาน

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org