หน้าแรก
 
คนดีเป็นศรีเมือง พิมพ์
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ราชาธิราชน้อม                        ในสัตย์
อำมาตย์เป็นบรรทัด                              ถ่องแท้
ฝูงราษฎร์อยู่ศรีสวัสดิ์                             ทุกเมื่อ
เมืองดั่งนี้เลิศแล้                     ไพร่ฟ้าเปรมปรีดิ์

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org