หน้าแรก
 
ปัญญาเหนือโลก พิมพ์
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

นายเรือนใหญ่อยู่เหย้า                      เรือนตน
นายช่างเป็นใหญ่คน                                        ลูกบ้าน
ท้าวพระยาใหญ่กว่าชน                          ในเขต แดนนา
นักปราชญ์ใหญ่แปดด้าน                             ทั่วด้าวทิศา

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org