หน้าแรก
 
อทินนาทาน พิมพ์
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙

อทินนาทาน แปลว่า การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ หมายถึง การลักทรัพย์ รวมไปถึงการเบียดบัง ฉ้อ โกง ตระบัด ทำลายทรัพย์ของผู้อื่นให้เสียหาย เป็นต้น

การกระทำที่จะเป็นอทินนาทานจะต้องครบองค์ 5 คือ

1. ทรัพย์นั้นมีเจ้าของหวงแหน

2. รู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของหวงแหน

3. มีเจตนาจะลัก

4. มีความพยายามในการลัก

5. ลักทรัพย์นั้นมาได้ด้วยความพยายามนั้น

การกระทำอทินนาทานถือว่าเป็นการละเมิดศีล แสดงถึงความเป็นมีความโลภเป็นเหตุให้ผู้กระทำมัวหมอง เป็นเหตุก่อเวรภัยมีโทษถึงตกนรก และส่งผลทำให้เกิดเป็นคนยากจน ขาดแคลนสมบัติในทุกภพทุกชาติ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org