หน้าแรก
 
อกุศลกรรมบถ พิมพ์
๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙

อกุศลกรรมบถ แปลว่า ทางแห่งอกุศลกรรม คือการกระทำที่เป็นความชั่ว มี ๑๐ อย่าง คือ

- ที่เป็นกายกรรม ความชั่วทางกาย มี ๓ คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม

- ที่เป็นวจีกรรม ความชั่วทางวาจา มี ๔ คือ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ

- ที่เป็นมโนกรรม ความชั่วทางใจ มี ๓ คือ โลภอยากได้ของเขา พยาบาทปองร้ายเห็นผิดจากคลองธรรม

- อกุศลกรรมบถ ก็คือทุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจนั่นเอง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org