หน้าแรก
 
อุปมา อุปไมย พิมพ์
๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

 

.....อุปมา  คือ สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบเทียบ ข้อเปรียบเทียบได้แก่ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่
กำลังพูดถึงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น

.....อุปไมย  คือ สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น ได้แก่ สิ่งหรือข้อความที่ควรแก่อุปมาเปรียบเทียบ ที่ควรนำอุปมามาเปรียบเทียบ

.....อุปมา อุปไมย  นิยมมีคำว่า เหมือนเปรียบเหมือน นำหน้า และลงท้ายด้วยคำว่า ฉันใด-ฉันนั้น เช่นใช้ว่า
..... “บุคคลในโลกนี้เปรียบเหมือนดอกบัวสี่เหล่า คือ...ดอกบัวเป็นฉันใด บุคคลก็เป็นฉันนั้น”

.....คำว่า ดอกบัว จัดเป็นคำ  อุปมา

.....คำว่า บุคคล จัดเป็นคำ อุปไมย

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org