หน้าแรก
 
ผู้ไม่ยึดมั่น ถือมั่น พิมพ์
๖ ธันวาคม ๒๕๔๙

ผู้ใดไม่มีความยึดถือว่าของเราในนามรูป โดยประการทั้งปวง

และผู้ใดย่อมไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปที่ไม่มีอยู่

ผู้นั้นแลท่านเรียกว่าภิกษุ

 

ขุ. ธ. ๒๕/๖๕

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org