หน้าแรก
 
ผู้ข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก พิมพ์
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญา มีใจมั่นคงดีแล้ว

ปรารภความเพียร ตั้งตนไว้ในกาลทุกเมื่อ

ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก

สํ. ส. ๑๕/๗๔

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org