หน้าแรก
 
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน พิมพ์
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรเอง

ตถาคตเป็นแต่ผู้บอก

ผู้มีปกติเพ่งพินิจดำเนินไปแล้ว

จักพ้นจากเครื่องผูกของมาร

ขุ. ธ. ๒๕/๕๑

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org