หน้าแรก
 
ผู้ไม่งอกงามในธรรม พิมพ์
๘ เมษายน ๒๕๔๗

“คนหลอกลวง เย่อหยิ่ง เพ้อเจ้อ
ขี้โอ่ อวดดี และไม่ตั้งมั่น
ย่อมไม่งอกงามในธรรม
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว”

องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org