หน้าแรก
 
ให้อย่างไร ย่อมได้อย่างนั้น พิมพ์
๑๖ เมษายน ๒๕๔๗

“ผู้ให้ของชอบใจ ย่อมได้ของชอบใจ
ผู้ให้ของเลิศ ย่อมได้ของเลิศ
ผู้ให้ของดี ย่อมได้ของดี
ผู้ให้ของประเสริฐ ย่อมถึงฐานะอันประเสริฐ”

องฺ. ปญฺจก.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org