หน้าแรก
 
ความยึดหมั่นถือหมั่น พิมพ์
๘ มีนาคม ๒๕๔๗

“บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว
พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง
(เพราะ) เครื่องข้องทั้งหลาย
ย่อมไม่ติดตามผู้ไม่ข้องในนามรูป ไม่มีกังวลนั้น”

ขุ. ธ. ๒๕/๔๔

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org