หน้าแรก
 
กาลทาน พิมพ์
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗
.....กาลทาน แปลว่า ทานที่ถวายตามกาลทานที่ทรงอนุญาติให้รับได้ตามกาล

.....กาลทาน หมายถึงทานที่มีกำหนดระยะเวลาถวาย ซึ่งเป็นระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาติให้ภิกษุรับทานเช่นนั้นได้ หากถวายก่อนหรือหลังระยะกาลนั้นไม่ถือว่าเป็นกาลทานที่เป็นกาลทาน เช่น

- ผ้าอาบน้ำฝน ทรงกำหนดให้พระสงฆ์ รับได้ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๗ ถึง วันเพ็ญเดือน ๘ รวม ๑ เดือน

- ผ้ากฐิน ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับได้ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ จนถึง วันเพ็ญเดือน ๑๒ รวม ๑ เดือนแนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org