หน้าแรก
 
กามฉันทะ พิมพ์
๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗
.....กามฉันทะ แปลว่า ความยินดีในกาม ความพอใจในกาม ใช้ว่า กามฉันท์ ก็ได้

.....กามฉันทะ หมายถึงความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจคือกามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ เป็นเหตุให้จิตฝักใฝ่ใหลหลงอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นจนทอดทิ้งการงานหน้าที่และความดีงามต่างๆ จัดเป็น นิวรณ์ คือเครื่องปิดกั้นขัดขวางมิให้บรรลุถึงความดีและปิดกั้นความดีมิให้เข้าถึงจิต

.....กามฉันทะ เกิดจากศุภนิมิต คือ การกำหนด หมายว่าสวยว่างาม จะสงบได้ก็ด้วยการเจริญอสุภกรรมฐาน

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org