หน้าแรก
 
จบทาน พิมพ์
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗
.....จบทาน หมายถึงการยกประคองสิ่งของที่จะถวายพระขึ้นเสมอศรีษะก่อนที่จะถวาย

.....จบทาน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติโบราณเป็นการแสดงความเคารพทานและตั้งใจอธิษฐานหรือตั้งใจอุทิศส่วนกุศล เป็นการปฏิบัติตามหลักที่ว่าก่อนให้ก็ตั้งใจ กำลังให้ก็ตั้งใจ หลังจากให้แล้วก็ตั้งใจ คือมีจิตใจงดงาม รักษาศรัทธาไว้ได้ตลอดเวลา ทานที่ให้จึงจะมีผลอานิสงส์สมบูรณ์

.....คำจบทานที่นิยมว่ากันคือ “สุทินนัง วตะเม ทานัง อาสวักขยาวหัง โหตุ”

.....หมายความว่า “ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ขอจงกำจัดอาสวกิเลสให้สิ้นไป
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org