หน้าแรก
 
จริยาวัตร พิมพ์
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗
.....จริยาวัตร แปลว่า หน้าที่ที่พึงประพฤติความประพฤติและกิจที่พึงกระทำ

.....จริยาวัตร หมายถึงความประพฤติ กิริยามารยาท ท่วงทีวาจาที่งดงาม การวางตัวที่เหมาะสม น่าเลื่อมใสศรัทธา กล่าวคือ ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะนั่นเอง

.....จริยาวัตร ปกติใช้ในการยกย่องชมเชยพระสงฆ์ แสดงถึงความเป็นผู้น่าศรัทธาเลื่อมใสเช่นกล่าวว่า

.....“ พระคุณเจ้ารูปนั้นมีจริยาวัตรงดงาม ได้ทำบุญกับท่านแล้วปลื้มใจไม่หาย” 


 

 

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org