หน้าแรก
 
ชีพราหมณ์ พิมพ์
๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗
.....ชีพราหมณ์ คือผู้ถือบวชรักษาศีล ๘ เหมือนแม่ชีแม่ไม่โกนผมโกนคิ้ว

.....
ชีพราหมณ์ เป็นคำเรียกผู้ถือบวชปฏิบัติธรรมโดยนุ่งขาวห่มขาวเหมือนพราหมณ์ แต่ไม่โกนผมเหมือนแม่ชี คือกึ่งแม่ชีกึ่งพราหมณ์ จึงเรียกควบกันว่า ชีพราหมณ์ หมายถึงผู้ถือศีลเหมือนแม่ชีแต่ไม่โกนผมเหมือนพราหมณ์ เป็นคำที่กำหนดเรียกกันไม่นานมานี้ แต่เป็นที่นิยมเรียกกันจนติดปากและเข้าใจความหมายกันดีในหมู่ชาวพุทธ

.....เรียกการถือบวชเช่นนี้ว่า บวชชีพราหมณ์ เป็นที่นิยมปฏิบัติกันเพราะเป็นการสร้างบุญบารมีอย่างหนึ่งด้วยการถือบวชปฏิบัติธรรม
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org