หน้าแรก
 
ฌาปนกิจ ฌาปนสถาน พิมพ์
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗
.....ฌาปนกิจ แปลว่า กิจคือการทำให้ไหม้ใช้ หมายถึงเฉพาะการเผาศพหรือการปลงศพด้วยการเผา

.....การทำให้ไหม้หรือการเผาอย่างอื่นนอกจากศพ เช่น ผาไม้ เผากระดาษ เผาเสื้อผ้า ไม่เรียกว่า ฌาปนกิจ

.....ฌาปนสถาน แปลว่า สถานที่ทำให้ไหม้ใช้ หมายถึงที่เผาศพซึ่งเป็นสถานที่ถาวร มืออาคารและเตาเผาที่มั่นคงแข็งแรง ใช้เผาได้หลายครั้งและใช้ได้นาน หากเป็นที่เผาศพชั่วคราวนิยาม ทำเป็นเชิงตะกอนโดยไม่มีอาคารหรือหลังคาคลุมแล้วเผาบนเชิงตะกอนนั้น เป็นการเผากันกลางแจ้ง

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org