หน้าแรก
 
เริ่มที่ตนเอง พิมพ์
๑๐ เมษายน ๒๕๔๗

“บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน
สอนผู้อื่นผ่านหลังจึงไม่มัวหมอง”

ขุ. ธ. ๒๕/๓๖

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org