หน้าแรก
 
กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา พิมพ์
๑๗ เมษายน ๒๕๔๗

“ผู้ใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม
บัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้
เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์"

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๑๙๖

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org