หน้าแรก
 
ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก พิมพ์
๒๒ เมษายน ๒๕๔๗

เมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นโนโลก
พระองค์ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์นี้

 

ขุ. ปฎิ. ๓๑/๔๑๘

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org