หน้าแรก
 
คุณูปการแห่งพระบรมศาสดา พิมพ์
๒๔ เมษายน ๒๕๔๗

พระตถาคตเจ้าย่อมเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มาก
คือสตรีและบุรุษผู้ทำตามคำสอน

ขุ. เถร. ๒๖/๔๓๗

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org