หน้าแรก
 
ทุกข์เพราะการฆ่า พิมพ์
๒๖ เมษายน ๒๕๔๗

ถ้าสัตว์พึงรู้อย่างนี้ว่า ชาติสมภพนี้เป็นทุกข์
สัตว์ก็ไม่ควรฆ่าสัตว์ เพราะผู้ฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศก

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๖

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org