หน้าแรก
 
เจ้าอาวาส พิมพ์
๒ เมษายน ๒๕๔๗
.....เจ้าอาวาส หมายถึงพระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าปกครองดูแลวัด

.....เจ้าอาวาส มีกฎหมายรับรอง คือผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจะต้องได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตามบทบัญญัติว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสมีอำนาจและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เจ้าอาวาสเป็นเองไม่ได้ แต่งตั้งกันเองก็ไม่ได้

.....มีคำที่หมายถึงเจ้าอาวาสอีกหลายคำ เช่น สมภาร เจ้าวัด พระอธิการ แต่ภาษาราชการและภาษาเขียนทั่วไปใช้ว่า เจ้าอาวาส เป็นหลัก คำว่า สมภาร ก็ดี เจ้าวัด ก็ดี ใช้เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org