หน้าแรก
 
ธรรมวินัย พิมพ์
๔ เมษายน ๒๕๔๗
.....ธรรมวินัย หมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เรียกเต็มว่า พระธรรมวินัย แยกเป็นธรรมกับวินัย

.....ธรรม คือ คำสั่งสอนที่เนื่องด้วยการปฏิบัติได้แก่คำสั่งสอนที่รวมอยู่ในพระสุตตันตปิฏก และพระอภิธรรมปิฏก

.....วินัย คือ คำสั่งสอนที่เนื่องด้วยข้อบัญญัติ ได้แก่คำสั่งสอนที่รวมอยู่ในพระวินัยปิฏก

.....ธรรมวินัย เป็นคำที่ใช้เรียกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนที่จะใช้ว่า “พระพุทธศาสนา” ซึ่งถูกนำมาใช้เรียกแทนในภายหลัง

.....พระธรรมวินัยถือว่าเป็นหลักเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายไว้ว่า ธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์หลังจากทรงล่วงลับไป

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org