หน้าแรก
 
ธรรมสังเวช พิมพ์
๖ เมษายน ๒๕๔๗
.....ธรรมสังเวช คือความสังเวชโดยธรรมเมื่อเห็นความแตกดับของสังขาร ปกติเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกของพระอรหันต์

.....ธรรมสังเวช หมายถึงความนึกคิดถึงธรรมดาหรือความเป็นไปตามปกติ ของสังขารที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นสังขารแตกดับไป โดยพิจารณาสัจธรรมของสังขารว่า “อนิจจา วตะ สังขารา…” ซึ่งแปลว่า “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดา เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ความสงบไปแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุข”

.....การพิจารณาสัจธรรมโดยอาการอย่างนี้ เรียกว่า ปลงธรรมสังเวช

.....ปัจจุบันพระสงฆ์ใช้บทปลงธรรมสังเวชของพระอรหันต์มาเป็นบทบังสุกุล
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org