หน้าแรก
 
ธรรมสากัจฉา พิมพ์
๗ เมษายน ๒๕๔๗.....ธรรมสากัจฉา แปลว่า การสนทนาธรรม การพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ

.....ธรรมสากัจฉา หมายถึงการสนทนา การเสวนา การปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยน ความรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องธรรม เรื่องความดีงาม เรื่องการดำเนินชีวิต เรื่องการศึกษาความรู้ เป็นต้น

.....ธรรมสากัจฉา เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ เช่นทรงสนทนากับพระสงฆ์ในบางโอกาส ทรงสนทนากับผู้เข้าเฝ้าเสด็จไปทรงสนทนากับนักบวชต่างลัทธิ เป็นต้น

.....ธรรมสากัจฉา เป็นการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เปิดโอกาสให้คู่สนทนาแสดงทัศนะของตนได้เต็มที่ ทำให้เกิดสติปัญญา ความเป็นกันเอง และความสนิทสนมคุ้นเคย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org