หน้าแรก
 
ธรรมาธิปไตย พิมพ์
๘ เมษายน ๒๕๔๗.....ธรรมาธิปไตย แปลว่า ความมีธรรมเป็นใหญ่

.....ธรรมาธิปไตย หมายถึงการยึดถือหลักการ หลักเหตุผล หลักความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการต่างๆ คือจะทำอะไรก็ยึดถือธรรมเป็นหลัก ละเว้นการยึดถือตนและกระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมไม่เป็นธรรม

.....ธรรมาธิปไตย เป็นเหตุให้เกิดความยุติธรรม เกิดความถูกต้อง แม้บางครั้งจะไม่ถูกใจแต่อำนวยประโยชน์ให้มากกว่าอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย

.....การปกครองสงฆ์ใช้แนวธรรมาธิปไตยเป็นหลักมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org