หน้าแรก
 
นวโกวาท พิมพ์
๑๐ เมษายน ๒๕๔๗.....นวโกวาท แปลว่า คำสั่งสอนพระใหม่หรือพระบวชใหม่

.....นวโกวาท เป็นชื่อหนังสือที่เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นหนังสือสำหรับสั่งสอนอบรมและศึกษาเล่าเรียนของพระนวกะโดยเฉพาะ ต่อมาใช้เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

.....หนังสือ นวโกวาท มี ๓ ส่วน ส่วนต้นเป็น วินัยบัญญัติ หรือศีลของพระภิกษุ ส่วนกลางเป็น ธรรมวิภาค คือธรรมที่แยกคัดจัดไว้เป็นหมวดหมู่ เช่นธรรมที่มี ๒ ข้อย่อยรวมไว้หมวดหนึ่ง มี ๓ ข้อย่อยรวมไว้หมวดหนึ่ง เป็นต้น และส่วนหลังเป็น คิหิปฏิบัติ คือ หลักปฏิบัติและหลักควรเว้นสำหรับคฤหัสถ์หรือชาวบ้านทั่วไป เช่นอบายมุข เป็นต้น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org