หน้าแรก
 
นิคหกรรม พิมพ์
๒๕ เมษายน ๒๕๔๗.....นิคหกรรม คือ วิธีการลงโทษพระภิกษุตามพระธรรมวินัย

.....นิคหกรรม ที่ระบุไว้ในพระวินัยมี ๖ วิธี คือ ๑ ) ตัชชนียกรรม ข่มไว้ด้วยการตำหนิโทษ ๒) นิยสกรรม ถอดยศ ทำให้หมดอำนาจหน้าที่ ๓) ปัพพาชนียกรรม ขับไล่ออกจากหมู่คณะ ๔) ปฏิสารณียกรรม บังคับให้ขอขมาเมื่อล่วงเกินคฤหัสถ์ ๕) อุกเขปนียกรรม ตัดสิทธิที่จะพึงได้บางอย่าง ๖) ตัสสปาปิยสิกากรรม ลงโทษหนักกว่าความผิดฐานให้การกลับไปกลับมา

.....นิคหกรรม ในปัจจุบัน มีกฎของคณะสงฆ์เพื่อการนี้เรียกว่า กฎนิคหกรรม แต่ใช้ในกรณีความผิดร้ายแรงหรือครุกาบัติ และต้องเป็นตามพระธรรมวินัยเท่านั้น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org