หน้าแรก
 
วิมุตติสุข พิมพ์
๒๑ กันยายน ๒๕๔๘

 

.....วิมุตติสุข แปลว่า สุขเกิดจากวิมุตติ สุขเกิดจากความหลุดพ้น

.....วิมุตติสุข หมายถึง ความสุขของพระอริยบุคคลระดับพระอรหันต์ซึ่งมีจิตหลุดพ้นจากกิเลสและอาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นความสุขที่ไม่อิงวัตถุ ไม่อิงกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส แต่เป็นความสุขที่เกิดจากความโปร่งเบาสบายทางใจ ด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรๆ

.....วิมุตติสุข ใช้เรียกว่าเสวยสุขตลอด 7 สัปดาห์ของพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วว่า รวม เสวยวิมุตติสุข โดยเสด็จประทับอยู่ ณ ที่ต่างๆ รวม 7 แห่งๆ ละ 1 สัปดาห์ สถานที่เหล่านั้นยังมีชื่อเรียกมาตราบเท่าทุกวันนี้ เช่น อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ เป็นต้น

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org