หน้าแรก
 
วิโมกข์ พิมพ์
๒๒ กันยายน ๒๕๔๘

 

.....วิโมกข์ แปลว่า ความพ้น ความหลุดพ้นวิเศษ มีความหมายเช่นเดียวกับ วิมุตติ

.....วิโมกข์ หมายถึงสภาพที่จิตพ้นจากกิเลสและอาสวะทั้งปวง การพ้นจากโลกีย์ การขาดจากความพัวพันแห่งโลก ความเป็นพระอรหันต์ ใช้หมายถึงพระนิพพานก็ได้

.....วิโมกข์ มี 3 อย่าง คือ

.....1. สุญญตวิโมกข์ ความพ้นที่เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์คืออนัตตา

.....2. อนิมิตตวิโมกข์ ความพ้นที่เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจัง

.....3. อัปปณิหิตวิโมกข์ ความพ้นที่เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์คือทุกขัง

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org