หน้าแรก
 
วาจาสุภาษิต พิมพ์
๓๐ เมษายน ๒๕๔๗

ถ้ามีวาจาประกอบด้วยข้อความ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์แม้ตั้งพัน
ข้อความที่เป็นประโยชน์ บทเดียว ที่ฟังแล้วสงบระงับได้ ประเสริฐกว่า

ขุ. ธ. ๒๒/๒๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org