หน้าแรก
 
ผู้มีความสุข พิมพ์
๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์
คนละความชนะและความแพ้ได้แล้ว สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข

ขุ. ธ. ๒๕/๔๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org