หน้าแรก
 
ระงับเวรด้วยขันติ พิมพ์
๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗

เสนาแม้หมู่ใหญ่ พร้อมด้วยพระราชารบอยู่ ไม่พึงได้ประโยชน์ที่สัตบุรุษผู้มีขันติพึงได้
( เพราะว่า ) เวรทั้งหลายของผู้มีขันติเป็นกำลัง ย่อมสงบระงับ ประเสริฐกว่า

ขุ . ชา . จตํ ตาฬีส . ๒๗ / ๕๓๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org