หน้าแรก
 
จิต พิมพ์
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใด

ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น

ขุ . ธ . ๒๕ / ๑๖

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org