หน้าแรก
 
กาย วาจา ใจ สุจริต พิมพ์
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์ อายุ ยศ สุข อันเป็นทิพย์

ผู้นั้นพึงงดเว้นบาปทั้งหลาย แล้วประพฤติสุจริตธรรม ๓ อย่าง

ขุ . ชา . มหา . ๒๘ / ๓๐๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org