หน้าแรก
 
ผลแห่งการชนะตัณหาิ พิมพ์
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ผู้ใดครอบงำตัณหาลามก อันล่วงได้ยากในโลก
ความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากผู้นั้น
เหมือนหยาดน้ำตกจากใบบัวฉะนั้น

 

ขุ. ธ. ๒๕/๖๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org